Erik

VZOR ROZBORU 1.část


Upozornění : Všechny pozitivní vlivy čísel i astrologické vlivy lze využívat a rozvíjet , negativní vlivy může člověk svou vůlí a prací na sobě odstranit, nebo je silně potlačit v zájmu vývoje vlastní osobnosti .

Je dobré , uvědomit si, že pokud člověk žije v souladu s čísly osobních ročních a devítiletých vibrací, negativní důsledky karmy- zákona příčiny a následku se nedostaví vůbec, nebo jenom v omezené míře.


ROZBOR


Den 5

Lidé narozeni pátého dne v měsíci jsou vždycky otevření pravdám, dojmům, pokroku a změně a potřebují, aby je v životě nikdo ničím neomezoval. Nemají rádi, když jim někdo říká, co mají dělat, nebo jak to mají dělat a když na ně někdo klade požadavky, nebo jim říká,že to, či ono musí, budou se ze všech sil snažit jej ignorovat a dělat přesný opak. Vždycky otevřeně řeknou, co si myslí, jsou energičtí, odvážní, zásadoví a ne skočí na nějaké řečičky

Tito lidé jsou rádi svými vlastními pány. Daleko lépe se cítí, když mohou přikazovat a jednoduše nikomu nedovolí, aby jim organizoval život. Jsou vždy ochotni vyslechnout myšlenky a pocity jiných a mají široký rejstřík zájmů. Pokud jde o jejich vlastní rozhodnutí, dokáží se dokonce přizpůsobit a přijmout názor druhého, pokud jim bude připadat lepší, než jejich vlastní. Daleko spíš člověka vyslechnou, když s nimi bude mluvit jako rovný s rovným, rozhodně ne při nadřazeném chování.

Ve vztahu potřebují tito lidé dostatek prostoru a vzbouří se, pokud jsou příliš omezování. Nedokáží vyjít s příliš oddanými osobami, které se k nim chovají majetnicky. Váží si člověka, který přesně ví kdo je, nemá problémy se sebeuplatněním, je nezávislý a silný.

Nedokáží myslet v kategoriích jako „navždycky“, protože život se mění a mění se i oni sami. Jsou okouzlující s velkým smyslem pro humor a náchylností k satiře. Myslí laterálně, takže člověk může s nimi nahlédnout do všech oblastí života, na které nikdy předtím ani nepomyslel

Negativní lidé, narození pátého začnou neuroticky střežit svou svobodu a odmítají se v čemkoli angažovat

Pentagram zamířený k zemi představuje černou magii a podsvětí a negativní pětky mohou být podvodníci, nebo notoričtí lháři. Jsou náladoví a nedůtkliví a život s nimi může být krajně obtížný.


Lidé se šestkou jako číslem měsíce si uchovávají lásku k harmonii, citlivost a často i tvůrčí schopnosti lidí se šestkou jako číslem dne, ale navíc jsou odolní. Mívají sklon jednat bez uvážení a dodatečně toho litovat, ale i ti nejzranitelnější se dovedou přihlásit o svá práva.

Pokud při tom naruší harmonii ostatních, vůbec na to nedbají.

Z nervového napětí,které přetrvává delší dobu mohou i onemocnět.

Potřebují být milování a oceňování, mít kolem sebe krásu a harmonii. Mají dobrou hlavu na obchodní podnikání


Nejvýraznějším rysem lidí s trojkou jako rokem narození je jejich schopnost komunikovat s druhými. Jsou orientování na lidi, pracují raději mezi lidmi a rádi jsou s nimi v každodenním kontaktu. Tito lidé jsou vždy přátelští, se tam trošku drzí, ale setkání s nimi zanechá v okolí dobrý dojem

Často pomáhají jiným na vlastní úkor. Rádi trochu šaškují a v práci kolem sebe šíří přátelskou atmosféru. I když v každodenním životě jsou tak trochu zmatkaři a pořád něco hledají..

Dovedou se zasmát i sami sobě, ale vážně míněnou kritiku si nenechají líbit a pohotově uplatní svůj ostrý jazyk.


Životní číslo pět.

Klíčovými slovy pětky jsou svoboda a inspirace. Člověk se touží osvobodit od všech pravidel, předpisů, či okolností, které jej nějak svazují. Musí se však naučit, že skutečná svoboda může přijít pouze zevnitř. Až příliš často se snaží najít svobodu v tom, že uhýbá před vnějšími vlivy a obrací se zády právě k těm situacím, z nichž se může přiučit nejvíc. Správný přístup ke svobodě neznamená zbavit se všech omezení, ale využít těchto omezení a ovládnout je. Toho můžeme dosáhnout, pokud na ně budeme pohlížet jako na příležitost a nacházet určitou duševní hodnotu v hledání prvku harmonie v nesouladu. Tím se můžeme nad omezení povznést a využít inspirace pětky nejlépe.

Je lépe emoce projevovat a oceňovat, než je potlačovat

.

Rozbor základní mřížky


Jediná jednička znamená slabou vůli a malou ctižádost i když to vůbec nevyvrací úspěšnost v životě. Tito lidé dokáží udržovat své city hluboko v nitru natolik důkladně, že je pro ně většinou obtížné citový problém vůbec rozpoznat, natož teprve najít slova, jimiž by ho vyjádřili. Jediná jednička ukazuje na osobu, která se na věci dovede dívat jen z jediného hlediska. Tito lidé zpravidla vidí situaci jen ze svého zorného úhlu a je pro ně těžké poch Jediná jednička opit, jaké pocity může mít někdo jiný.

Silná stránka těchto lidí spočívá v tom, že v mnoha ohledech zůstávají vždycky sami sebou. Nenechají se nikým a ničím ovlivnit, kráčejí vytrvale svou vlastní cestou a dělají jen to, co sami chtějí. Něco takového dokáže jenom silná osobnost.

Pro dobré soužití s člověkem, který má v mřížce dvě jedničky a komunikaci o citech potřebuje,musí se této komunikaci, kterou nemá vrozenou, naučit.


Lidé s jedinou čtyřkou jsou značně zruční, ale ve své snaze po dokonalosti toto své nadání vůbec nerozpoznají. Často mají pocit, že se jim v jejich úsilí dost nedaří. Je to proto, že čtyřka přináší s sebou ve větší, či menší míře i nedostatek sebejistoty. Někdy trvá i větší část života, než se podaří tuto nejistotu překonat. Povolání, která mají v sobě určitý prvek nejistoty se pro tyto lidi nehodí. Materiální zabezpečení je pro ně krajně důležité a rádi stojí oběma nohama pevně na zemi. Mají organizační schopnosti, jsou pracovití a praktičtí. Život je těší daleko více, když se mohou pohybovat v rámci uspořádané struktury, nebo zaběhnuté praxe. Rozháraný způsob života jim snadno může přivodit nemoc.

Ve vztazích jsou hluboce oddání, doteky mají pro ně velký význam.


Jediná pětka hovoří o člověku, který má zabezpečen životní vzestup, má dobrodružnou a neklidnou povahu, je odhodlaný, vytrvalý a opravdový. Tito lidé mají v sobě cílevědomost, která čas od času převáží nad rozumem. Když je ovládne touha něco dokázat, nebo někoho získat, jsou schopni přenášet hory, jen aby toho dosáhli. Tato touha se stává hnací sílou, která podněcuje lidi k neuvěřitelným výkonům. Nic nesejde na tom, zda jejím předmětem je získání slávy a bohatství, nebo cesta, kam se ještě nikdy nikdo neodvážil, nebo uzdravení, lidé s pětkou jsou schopni dokázat cokoli, ale to neznamená, že by nikdy neměli problémy.

Když se zamilují, vzplanou jako pochodeň. Pohyb v přírodě je pro ně nezbytný, aby odčerpali energii, která se v nich během dne nashromáždí


Jediná šestka dává sklony k harmonii, erotice a skrblictví, obdařuje lidi hlubokou láskou k domovu a rodině a schopností ocenit krásu ve všech aspektech života . pokud mají možnost se tvořivě vyjádřit, objeví v sobě opravdové umělecké nadání a je to znát i z toho, jak se oblékají. Nejlíp se jim daří v harmonickém prostředí, mezi lidmi, kteří je milují a oceňují jejich snažení. Jsou schopni se přetrhnout, aby člověku vyhověli, pokud jim poskytne lásku, pochopení a ocenění. Nesnášejí dobře domácí prostředí, ve kterém chybí opravdová vřelost a na stresové situace reagují úzkostně.

V lásce je pro lidi se šestkou potřeba něhy tak veliká, že se mnohem častěji milují kvůli pocitu blízkosti a fyzického kontaktu, než pro akt samotný. Ne, že by sex nepotřebovali, potřebují ho , ale potřeba něhy a tepla je silnější.


Jediná sedmička dává sklony k depresím a melancholickým stavům, smysl pro umění a schopnost filozofického bádání. Potřebují k životu pohyb a aktivitu, jinak nemají stání a začnou se nudit

Mají velký smysl pro spravedlnost a vzepřou se jakékoli křivdě, ať už je namířená proti nim, proti kterékoli jiné osobě, nebo proti zvířeti. Mnozí si vybírají práci, při které mohou nějak pomáhat druhým. Všechno v životě si musí vyzkoušet na vlastní kůži , i když se tím někdy dostávají do střetů, protože jedině tak se dovedou učit. Pouze zevrubnou zkušeností se mohou dopracovat vyšší úrovně poznání a o takové zkušenosti budou usilovat až do konce života.

V lásce jsou díky svým léčitelským schopnostem zaměření na dotyky. Mají nesmírně rádi, když je někdo hladí, ale také jsou sami schopni oněch elektrizujících dotyků .


Jediná devítka v mřížce dává člověku předpoklady k tomu, aby chápal potřeby a pocity druhých a zároveň měl touhu nalézt hlubší a hodnotnější smysl života. Devítky vybavují lidi vysokými ideály a schopnostmi provést své životy cestou zkušenosti a pochopení. Potenciál devítky má v sobě každý člověk narozený ve dvacátém století . Potenciál je možno definovat jako latentní možnost a o uplatnění vlastního potenciálu je často třeba zápasit. Vlastním úsilím musíme překonávat potíže. Chceme-li, aby se na tomto světě žilo lépe, musíme usilovat o větší míru svobody za pomoci všech ideálů a veškerého potenciálu devítky. Ta nás učí, že ke znalostem je nezbytně třeba porozumění, k porozumění je nezbytně třeba trpělivosti, k trpělivosti je nezbytně třeba lásky a vyrovnanosti a usmíření lze dosáhnout pouze tehdy, když v sobě propojíme všechny tyto vlastnosti.


Chybějící dvojka

Lidé bez dvojky se musí naučit spoléhat na svou intuici, pozorněji naslouchat svému „vnitřnímu hlasu“ či svědomí a vyvažovat intuici rozumem. Tito lidé cítí potřebu spíš ospravedlňovat své jednání než se učit z vlastních chyb.

Symbolicky představuje dvojka polaritu, protichůdné kladné a záporné vlastnosti nebo rub a líc každé situace. Právě tenhle rub a líc se lidé bez dvojky musí naučit brát v úvahu, protože mají sklon nahlížet na situace pouze ze svého vlastního hlediska. a podle toho také na ně reagovat.


Chybějící trojka

Bez trojky si lidé těžko představují abstraktní pojmy a tenhle nedostatek se může projevovat bizarními způsoby, například neschopností orientace, nebo neschopností poradit si s jednoduchým a logickým mechanismem. Lidé bez trojky potřebují, aby je nic nerozptylovalo, pokud se mají naplno soustředit.


Chybějící osmička

Tito lidé se musí naučit nejednat podle prvního popudu, ale pokaždé pečlivě zvážit situaci, než se do ní zbrkle vrhnou a nadělají spoustu chyb. Nesnášejí jednotvárné a fádní činnosti a drobnou mravenčí práci mile rádi přenechají jiným.

Mají značný smysl pro humor, ale bez přirozené schopnosti smát se sami sobě, to chce o něco více cviku, a tak mají pocit, že je žert nějak namířen proti nim, silně se jich to dotkne. Jsou upřímní a bezelstní a nesnášejí, když si je někdo dobírá. Jedním z úkolů, který před nimi stojí, je dosáhnout emocionální síly, protože se budou často ocitat v situacích, kdy budou muset čelit nešetrným slovům a činům druhých


Rozbor číselných rovin

Rovina odhodlání vymezena čísly1-5-9 dává lidem vrozenou podnikavost a aktivitu a probouzí v nich velkou houževnatost. Je to rozhodně jedna z nejsilnějších rovin a zároveň rovina, která se vyskytuje nejčastěji. Pokud je v této rovině jediná jednička, je k nevíře, jak umanutí a tvrdohlaví dovedou tito lidé být.

V lásce jsou pro tuto rovinu klíčová slova prudkost a vytrvalost a často jsou tito lidé příliš soustředění sami na sebe a nabývají zvlášť citliví a přizpůsobiví. Čtyřka v mřížce jim dodá na vášni a fyzické vřelosti, ale bez přítomnosti citlivějších čísel jako jsou dvojky šestky a sedmičky se musí naučit lépe vycítit potřeby partnera.


Kombinace 3-6-9 v rovině empatie dává lidem bystrou inteligenci, kterou je možné nasměrovat k vysoké úrovni vzdělání v téměř jakémkoli oboru. Tito lidé mají přirozený soucit a účast s druhými a dovedou se vžít do jakékoli situace a chápat přitom jak její podstatu, tak pocity lidí, kterých se dotýká. Z toho důvodu se mnozí lidé s touto rovinou stávají duchovními, nebo lékaři. Ve škole se jim vždycky nedaří, snad jim nevyhovuje vzdělávací systém, takže se začnou nudit a ve třídě zlobí. Své nadání si zpravidla uvědomí, až když vyjdou školu. Ze všeho vždy vyváznou a vždycky se dokáží sebrat a chopit se příležitosti. Jako milenci jsou pozorní laskaví a citliví. Svůj vztah k druhému člověku leckdy staví na nejvyšší místo v řebříčku hodnot. Je pro ně vždycky velmi těžké vymanit se z nevyhovujícího vztahu, protože vědí, že samotu těžko unesou.


Pochopení se definuje jako myšlenkové prohlédnutí a porozumění, avšak lidem s rovinou pochopení vymezenou čísly 3-5-7 není vlastní pouze síla pronikavé myšlenkové bystrosti ale také zřetelný cit pro hudbu a rytmus. Všichni mají celoživotní porozumění pro hudbu. Vztahy k druhým jsou pro tyto lidi nesmírně důležité.

Tato rovina dává lidem velkou bystrost. Mohou v životě dokázat a také dokáží , všechno, co si zamanou a pro svou vnitřní sílu a svou účast bývají ve společnosti oblíbení a uznávaní.

Jsou to také chápaví, citliví a ohleduplní milenci kteří udělají pro ty, jež milují naprosto cokoli a ve společnosti přímo rozkvétají.


Vytrvalost je definována jako „setrvání na nastoupené cestě, odhodlání, neústupnost, pevnost.“ Všechna tato slova výtečně charakterizují jedince s rovinou vymezenou čísly 4-5-6,

Protože dokáží jít pevně za svými cíli, ničím se nenechají odradit a často dosáhnou úspěchu navzdory velkým překážkám. Tato houževnatost je často nutí setrvávat v situaci, která jim třeba i nevyhovuje, dokud se jim nepodaří ji změnit a přetvořit, nebo alespoň lépe pochopit a tím se s ní snáze vyrovnat. Je zapotřebí hodně cviku, než začnou být tito lidé schopni chápat, co jim v životě působí problémy a vyrovnat se s tím. Do té doby se mohou ocitat ve velkých depresích a trpět hlubokými flustracemi. Jejich sebedůvěra bývá často v osobní i profesionální sféře podrobována nepříjemným zkouškám.

Pokud vědí, že jsou v právu, nenechají se nikým a ničím zastrašit. Jednají přímočaře a vždycky se budou snažit dělat všechno co nejpoctivěji. Nikdy nemají strach se ozvat, když věci, o kterou jde dostatečně věří. Pokud se zmýlí, nebojí se přiznat chybu a nést za ní odpovědnost.


Dovednost znamená manuální nebo myšlenkovou pohotovost, obratnost. Lidé s touto rovinou mají často obojí. Lidé s rovinou dovednosti1-4-7 buď myslí laterálně a pak dosahují ve své duševní činnosti skvělých výsledků, nebo mají neuvěřitelně obratné ruce a někdy i celé tělo.

Někteří z nich si rádi vybírají takové formy uplatnění,, ve kterých mohou uplatnit svůj rejstřík mentálních i fyzických činností v plné šíři. Nepotrpí si na kázeň a neradi pracují tam, kde nevidí výsledek. V oboru, který vzbudil jejich zájem, však budou pracovat neúnavně.. Více jim vyhovuje, když pracují sami pro sebe, za všechno si zodpovídají a mají přehled o vlastních penězích.

Jsou velmi aktivními milenci a potřebují mít vedle sebe partnera se stejnou rovinou, nebo alespoň s vícečetnými čtyřkami, nebo sedmičkami v mřížce.


Tarotová osobnost


5 VELEKNĚZ ( moudrý stařec )

Představuje moudrost a duchovní sílu, znázorňuje vládu na třech úrovních: intelektuální, fyzické a božské. Učí nás, co je pro nás potřebné. Spojuje pozemské a nebeské principy, čímž vytváří most mezi Nebem a Zemí. Je stavitelem mostů, hledačem smyslu života, který odlišuje člověka od živočichů.

+inspirace, zákon, morální a duchovní vývoj, sebekontrola, laskavost, pokora, soucit, velkorysost.

-neschopnost měnit se v nových podmínkách, fanatismus, konzervativnost, falešný duchovní vůdce.

Odkaz: Hledání sebe sama tě přivádí do duchovních oblastí Může to ukazovat na setkání s duchovním učitelem nebo mistrem. Otevři se pro setkání s ním!

Otázka: Přitahuje tě nějaký mistr moudrosti (v minulosti nebo přítomnosti) ?

Doporučení: Zabývej se učením duchovních mistrů. Vyhledej přítomnost nějakého učitele nebo mistra. Navštěvuj skupiny usilující o osobní růst. Zde se vyplatí poctivost k sobě, otevřenost a vnímavost. Sleduj pohnutky svého srdce.

Afirmace: Jeden jediný hlas je následováníhodný hlas mého srdce.


Tarotové číslo ročního růstu platné od 5.6.2007 do 4.6.2008


2 – KNĚŽKA ( věčná panna )

Za jejími zády je neprůhledný závoj materialismu, zakrývající vstup do chrámu zasvěcení. Její síla je pasivní a neverbální. Toto číslo představuje pasivitu, tajemství, záhadu, vědu, intuici a mysticismus. Jde o vyšší duchovní princip. Dvojka je schopna přijímat a udržet rozsáhlé vědomosti, ale je pro ní obtížné aplikovat tyto vědomosti do praktického života.

Představuje intuitivní vědomost Boha a moudrost. Nezískává vědomosti rozumem, nýbrž inspirací a intuicí.

+ moudrost, dobrý úsudek, selský rozum, intuice, trpělivost, skromnost, porozumění, morálka

- nedostatek citů, neschopnost dělit se, netrpělivost, platonické vztahy, skrytá nemoc, vyhýbavost.

Odkaz: Máš teď přístup ke svým intuitivním silám. Rozvíjej je. Hlídej si svou nezávislost!

Otázka: Jsou ve tvém životě oblasti, ve kterých se namísto důvěřování vlastní intuici necháš ovlivňovat druhými?

Doporučení: Vyhledávej vodu v přírodě, jak nejčastěji můžeš. Medituj u vody a uč se od ní.

Afirmace: Důvěřuji svým intuitivním schopnostem.


Den narození středa, planetární vládce Merkur

Je to den narození příznivý pro cesty, obchodování uzavírání smluv, novináře, spisovatele, poštovní doručovatele, tiskaře, grafiky. Lidem narozeným v tento den přinesou úspěch shora uvedená zaměstnání přes korespondenci nebo smlouvy. Často mívají dvě rozdílná zaměstnání nebo dva druhy příjmů. Na vás působí Merkur, symbol živé moudrosti. Snadno dokážete spojit city s intelektem. Obdaření rychlým myšlením jste duší každé společnosti. Rádi promlouváte k ostatním, informujete, koordinujete spory a chcete být všude tam, kde se něco děje. Máte mimořádnou schopnost kompromisu, předvídání a pochopení. S pomocí intuice dokážete všechno rozřešit. Je třeba jí více naslouchat. Negativní vliv planety Merkur se projevuje v ješitnosti, nervozitě a také ve sklonu k pochybným obchodům. Je snadné vás získat do špatné společnosti, neboť podléháte vlivům prostředí.

Mars– planetární vládce roku Vašeho narození

energická a energií nabitá povaha. Bojovný duch, který neustoupí před možnými výměnami názorů. Má cit pro praktické záležitosti. Nebezpečí hrozí ukvapeným nebo násilným jednáním.


ASTROLOGICKÁ ČÁST


Slunce v Blížencích

Blíženci bývají přirovnávání ke květům a hravému jarnímu vánku, který roznáší jejich okvětní lístky sem a tam. Váš dotek je lehký, ale účinný, šíříte a sbíráte důvtip a znalosti z mnoha oblastí – třebaže mohou být krátkodobé a povrchní.

Blíženci jsou proslaveni svou dualistickou nebo dokonce protikladnou povahou. Může to být strhující, protože hra slova a mysli je pro vás zdrojem nekonečného potěšení, neboť překypuje časově souběžnými událostmi a paradoxy. Na druhé straně to může obnášet jisté psychologizování, čímž se nedosáhne ničeho jiného, než čeření vzduchu a nervových buněk. Vaší skutečným talentem je přijímání a předávání sdělení.

Snažíte se vyhnout logické pasti, že „toto“ je opakem „tamtoho“ a máte potenciální schopnost překlenout mezeru mezi dvěma extrémy, ať už se jedná o lidi, filozofii, víru,, povahové rysy, nebo cokoli jiného. Dosahujete toho tak, že se mezi nimi pohybujete sem a tam s takovou rychlostí a pohotovostí, až se rozdíly mezi nimi začnou podobat dvěma stranám roztočené mince. Intuitivně nevidíte žádný rozdíl mezi jednou a druhou věcí – všechno je stejně zajímavé. Proto jsou pravděpodobně Blíženci znamením, které nejméně trpí předsudky, a které je jedním z nejpřátelštějších.

V mytologii nebeská dvojčata Kastór a Polydeukés dělila svůj čas mezi pobytem na Zemi a na Nebesích. To znamená, že coby Blíženci jste schopni duchovně pobývat v čisté abstrakci a zároveň se rukama zabývat tou nejpozemštější činností. Rozhodně jste velmi všestranní.

Dalšími významnými dualitami Blíženců jsou Kouzelník a Ničema. Ten první využívá rychlosti ruky, oka a jazyka k vytvoření zázračných efektů a iluzí, ten druhý pouze zaměstnává své hbité prsty a výřečnosti k tomu, aby docílil relativně malého zisku. Také jste Žonglérem. Dokážete udržet choulostivou záležitost a odkládat téměř do nekonečna její pád na zem. Když už se zdá, že havarujete, najednou se objevíte na druhé straně ulice – a stále ještě žonglujete. Přesto nejste neomylní, třebaže se dovedete vymluvit i z velmi ožehavé situace.

Na závěr snad tolik, že jako Blíženec máte velmi živou představivost, a jste tudíž jedním z umělecky nejtvořivějších znamení.. Na druhé straně vám může dost chybět předvídavost, abyste viděli, že používáním představivosti se dostáváte do přílišné důvěrnosti se životem samým – a být do něčeho hluboce zatažen je nejslabším místem Blíženců. Nakonec oni sami se rozdělili mezi Nebe a Zemi.

Přesto odpověď na vaši věčnou blíženeckou otázku tkví v představivosti, nikoli v rozumu.Měsíc ve Střelci

Toto je měsíční pozice duše, která už dlouho hledá. Jste rozený filosof – hledač ze zvyku. Možná právě kvůli zvyku jste zapomněli, že hledání je vaší největší potřebou, že musíte nalézt systém víry, nebo životní poslání, jež vás povede životem a dá mu smysl. V procesu hledání se možná budete muset naučit rozlišovat mezi svou vlastní vírou, které vás učili, nebo ve které vás vychovávali v dětství. Protože přirozeně dáváte přednost duchovní nebo náboženské víře, která zůstává proměnlivá a dobrovolná, proti jakémukoli dogmatickému učení z minulosti, můžete později reagovat úplným odmítáním jakýchkoli duchovních nebo etických zákonů – a můžete být nakonec ještě dogmatičtější. Ale pro své bezpečí nějakou víru nebo filozofii potřebujete. Trvat na tom, že se bez nich obejdete – dogma samo o sobě – vyjde nastejno jako řezat do vlastního těla.

Také jste hazardní hráč hledající svou velkou šanci, jedinečnou, ideální, což nakonec můžete být jenom vy sami. Bez rizika nelze ničeho dosáhnout – fráze, která by mohla být vašim osobním mottem. Na druhé straně si můžete dovolit riskovat jen tak pro legraci a to může být jistá kompenzace za to, že neriskujete úmyslně za účelem podpory svého hledání – anebo, zpočátku za účelem objevení povahy vašeho hledání jako takového.

V zásadě jste pozitivní osoba a je pro vás snazší udržet si tuto pozitivnost v proměnlivém prostředí. Nezáleží na tom, jaká temnota dopadne na vaší cestu, zázračně najdete nový směr a vyjdete s vůní po růžích. Jelikož věříte v Prozřetelnost, ona na vás dohlíží. Velmi osvěžující je vaše vrozena tendence ke spontánnosti a otevřenosti – pročišťuje ovzduší a cestu, kdykoli zavládne zmatek nebo malomyslnost. Ale jakkoli jste ve společnosti veselí a optimističtí, dokud nezjistíte, odkud tyto pocity pocházejí, můžete někdy o samotě cítit prázdnotu.

V jádru máte téměř mystický smysl pro „příběh“ života – že všechno odněkud někam směruje. Tato instinktivní a primitivní víra vám dovoluje vidět světlo na konci tunelu, kde ostatní uváznou ve sklíčenosti. Z tohoto smyslu také pochází touha pojmout stále více životních významů a zkušeností. Potlačovat takovou přirozenou touhu může vést ke slepému požitkářství a k apatii. Takže za každou cenu, když vás začnou svědit nohy, připřáhněte svůj přívěs k té nejjasnější hvězdě, té, která vás nejvíce inspiruje a pusťte se do další kapitoly příběhu svého života.


Merkur v Raku

Říká se, že oči jsou ve skutečnosti prodloužením mozku, ale s Merkurem v Raku je to spíše jako byste měli tykadla, jako motýl nebo rak a ta tykadla velmi citlivě sbírají pocity a myšlenky z vašeho okolí. Proto byste měli dávat pozor, jak přijímáte informace a nebrat si všechno osobně. Také musíte dbát, abyste se soustředili na fakta a ne na názory lidí. Taková opatrnost vám pomůže chránit se před vlivem chybných názorů ostatních. Kdyby jste si nedávali pozor, mohli by se objevit problémy, jejichž příčiny byste později těžko hledali. Ve skutečnosti dokážete docela mistrně vycítit, zda je někdo upřímný nebo ne a třeba jen podle zvuku hlasu..

Z pozitivního hlediska vás taková empatická mysl, jako je ta vaše, může udělat působivého řečníka, protože se dokážete naladit na citový a duševní stav posluchače. Způsob vaší řeči, i to, co říkáte je jako pohlazení, přesvědčivé a terapeutické. Všechnu tu duševní senzitivitu, svá tykadla, máte díky tomu, že vaše vědomá mysl je velmi blízká nevědomé. Čerpáte ze své intuitivní schopnosti poznat, co vyvolává v lidech pocit, že je o ně pečováno a umíte to vyjádřit nebo popřít. Je tudíž velmi důležité, aby byl takový talent usměrňován přísnými etickými principy a aby byl používán s konstruktivním úmyslem. Bez dobře uváženého záměru používat svá tykadla pozitivním způsobem jste pouze snadno ovlivnitelná oběť cizí manipulace – a následně i vy cítíte potřebu manipulovat. Začarovaný kruh podezření, který tak vzniká, je pravým opakem uklidňující atmosféry, již jste schopni vytvořit, ať už v kruhu domácím, pouhou fyzickou přítomností, anebo jakkoli jinak. Jinými slovy, když si budete vědomi svého vlastního zdroje světla a tepla, je méně pravděpodobné, že budete jako můra přitahováni k plameni někoho druhého.

Není překvapující, že máte dobrou paměť – ta může sloužit nebo škodit. Jste schopni si pamatovat rozhovory slovo od slova, a když potřebujete, umíte vytáhnout na povrch dlouho „zapomenutou“ informaci. Pokud se naučíte zbavovat se bolestných pocitů a nebudete si je pěstovat jako bolavý zub, bude vám paměť sloužit skvěle.

Vaší hlavní starostí je vytvářet si hezké vzpomínky – myšlenka, kterou stojí za to si pamatovat ! Zatím co špatné vzpomínky plodí špatné pocity, které vedou k omezenému a obrannému způsobu myšlení, sbírání dobrých vzpomínek pomocí pečlivého používání citlivé mysli pomáhá vytvářet dobré pocity a vede k jasnému, pozitivnímu myšlení.


Venuše v Býku

Máte ty nejlepší vlastnosti Venuše, co se týče fyzické a materiální stránky. To znamená, že máte skvěle rozvinutých všech pět smyslů. Máte tedy silně rozvinutou smyslovost, která ostatním připadá přitažlivá, ačkoli, když se projevuje extrémně, může mít z toho vyplývající vulgárnost opačný účinek. Dobře víte, co uspokojuje fyzické smysly, a můžete být tedy pochopitelně úspěšní v řadě uměleckých oblastí – můžete krásně zpívat, anebo mít alespoň libozvučný hlas, můžete být dobří ve vaření a v jiných oblastech uspokojování a poskytování radosti ostatním.. Dále v konzumerizmu – můžete mít dobrý smysl pro trh. V oblasti léčitelství – vysoce vyvinutý cit pro dotek.

Váš úžasný cit pro věci tělesné a pozemské také způsobuje vaši závislost na fyzických důkazech vaší ceny a žádoucnosti. Velmi potřebujete projevy fyzické náklonnosti, abyste se cítili milováni – pouhá slova nebo náznaky vám nestačí. Nicméně, čím více jste si vědomi svého tělesného šarmu –jež je spíše vyzařováním než toliko pěkným vzhledem – tím více jste přitahováni k uspokojování svých potřeb. Dále si musíte uvědomit, že většina ostatních lidí nemá vrozenou schopnost projevovat lásku, takže zde byste se měli ujmout aktivity, dokonce byste měli učit, jak mít více potěšení z těla.

V zásadě máte smysl pro to, jak Příroda sama vychutnává svou vlastní existenci, svou vlastní souhru poezie a roční doby. Tento smysl se do velké míry odráží ve vašich citových potřebách a sexuálních sklonech. Některé fyzické výtvory Přírody, například jiná lidská bytost nebo umělecké dílo jste schopni milovat natolik, že je prostě musíte mít. Ale nemůžete je doopravdy vlastnit, protože dary Přírody, jako je déšť, přicházejí a odcházejí ve svém vlastním rytmu. Tajemství, jak získat objekt svých tužeb a jak si udržet trvalý vztah, který je pro vás tak důležitý, spočívá v uvědomění si, že cokoli nebo kdokoli vně vás se stane součástí vašeho života pouze tehdy, když vaše hodnoty a zásady budou odrazem Přírody a v harmonii s Přírodou samou. Do té doby budete vždy zapojeni,, podvědomě nebo záměrně do nějaké „dohody“ pomocí níž si pěstujete iluzi, že dostáváte (nebo nedostáváte) protihodnotu za svou „investici“.

Venuše v Býku je jednou z nejsilnějších kombinací, co se týče lásky k Přírodě. Kromě již výše zmíněného, je také dost pravděpodobné, že se budete zajímat o ekologii a ochranu přírody. Ale zde platí táž pravda, totiž, že to, co milujete a o co pečujete, je pouze tak spolehlivé a jisté, jak to cítíte uvnitř. Nakonec Příroda je zde, aby se postarala o váš vývoj.

Také obzvláště věříte v dary Přírody a některé vám byly svěřeny, například skutečné porozumění Přírodě.Mars v Raku

Přímý, plný síly a nekomplikovaný Mars není příliš šťastný v Raku s jeho hlubokými a spletitými emocemi. Chcete projevit svá přání, ale ne za cenu vystavení se nejistotě a trapasům. V důsledku toho, tyto touhy – anebo obavy velmi často neprojevíte dost jasně, ostatní je tudíž nepoznají, a konečný výsledek je přesně takový, jakého jste se obávali – ani jedna strana neví, kde stojí ta druhá. Proto se říká, že tato červená planeta je ve znamení Raka ve svém pádu. Znamená to, že starý způsob, jak jste od života získávali to, co jste chtěli, musí „zemřít“ a musí být vynalezen způsob nový.

Zcela jednoduše – když vám na něčem, co chcete, skutečně záleží, můžete to dostat. Na jedné straně to znamená, dát si tu práci a pozorně oddělit své touhy od svých obav, a také zjistit, jak vás vaše touhy neomylně spojují s vašimi obavami. V tomto případě budete možná muset hledat pomoc, abyste mohli vysledovat ve své minulosti to, co způsobuje, že vás objekt vaší touhy přitahuje i odpuzuje zároveň. Na druhé straně se potřebujete spojit s obavami a potřebami těch, na kterých vám záleží, což je důvod, proč už máte vypěstovanou schopnost proniknout do nejprivátnějších a nejskrývanějších duševních oblastí jiných. Této schopnosti lze důvěřovat, jen pokud je za ní čestný záměr. V podstatě máte schopnost ulevit ostatním od jejich pochybností a strachů, a přitom získat stejnou úlevu pro sebe.

Zde se přímočarost Raku v Marsu stává pozitivní vlastností, protože se můžete dostat až k citlivé oblasti, aniž by před vámi utíkala a skrývala se. Nejdůležitější je mít odvahu proniknout do oblasti emocí, postavit se tváří v tvář bolesti a zranitelnosti.

Máte silný ochranný postoj, především vůči své rodině. U Raka se výrazně projevují nevědomé motivace, což znamená, že když chráníte své blízké, možná se tak snažíte skrýt své vlastní nejistoty. Proto budete přitahovat takové vztahy, které tyto strachy přinutí vyjít na povrch. Tyto nejistoty a strach obvykle obsahují jistou dávku podvědomého hněvu, jež vám může způsobit špatnou náladu, přinést spory nebo dokonce prudké hádky či násilí. To se týká hlavně rodinné nebo domácí oblasti protože tam je také třeba hledat pravděpodobný původ takového hněvu, a to v dětství. Ve jménu klidnějšího života musíte zakopat válečnou sekyru, ale abyste to mohli udělat, musíte ji předtím vykopat.

Váš sexuální pud je silný, hlavně proto, že je za ním emocionální potřeba, což je zároveň dobré i špatné. Špatné je to proto, že když vaše nejistoty zastíní vaše touhy, dostaví se sexuální lhostejnost a pochybnosti. Může to být velmi flustrující a může to vést nejenom k vaší, ale i partnerově nejistotě. Pozitivní je to proto, že jste schopni se šikovně naladit na potřeby svého druha a dovedete ho zároveň vzrušit i vzbudit v něm pocit jistoty, což je velmi vzácné.

Komentáře k článku

Menu

O mně

Člověk, který se snaží pomoci jiným, pokud je to jeho silách a je o to požádán. Chcete-li mě kontaktovat, můj mail je : matador@centrum.cz

Poslední články

VZOR ROZBORU 2.část
VZOR ROZBORU 1.část

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek